Wyceny

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymanie naszej oferty cenowej będzie konieczna wizyta w miejscu gdzie planujesz ogrodzenie lub bramę przesuwną . Po wykonaniu pomiarów przygotujemy wycenę poglądową zawierającą następujące pozycje :

  1. wymiary obiektu
  2. rodzaj ogrodzenia / bramy
  3. cena brutto za wykonanie całości prac
  4. proponowany termin rozpoczęcia prac

Jeżeli oferta zostanie przez Ciebie przyjęta to zostaniesz o poproszony o potwierdzenie zamówienia w formie umowy na wykonanie prac którą dostarczymy.

PRZEPISY DOTYCZĄCE OGRODZEŃ

Dz.U.2015.0.1422 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Rozdział 9. Ogrodzenia

§ 41. Przepisy dotyczące ogrodzenia

1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

§ 42. Bramy i furtki

1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach użyteczności publicznej nie mogą utrudniać dostępu do nich osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

§ 43. Wymiary bramy

Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

§ 44. Sposób zaprojektowania i wykonania budynku

Budynek, jego układ funkcjonalny i przestrzenny, ustrój konstrukcyjny oraz rozwiązania techniczne i materiałowe elementów budowlanych powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia oraz z odnoszących się do niego przepisów rozporządzenia i przepisów odrębnych.


234 total views, 3 views today

Komentarze są wyłączone.